x
SuperSales

Voordat je onze diensten gebruikt, vragen we je vriendelijk om de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze algemene voorwaarden vormen de basis voor het gebruik van onze website en het afnemen van onze diensten. Door gebruik te maken van onze website stem je in met deze voorwaarden en ga je akkoord met de bepalingen die hierin zijn opgenomen. We willen benadrukken dat deze voorwaarden zijn opgesteld om een eerlijke en veilige omgeving voor al onze gebruikers te waarborgen. Bedankt voor je begrip en medewerking.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sportzapper en de gebruiker van de website, hierna te noemen "de Gebruiker.
1.2. Door gebruik te maken van de diensten van Sportzapper, accepteert de Gebruiker deze algemene voorwaarden.

2. Gebruik van de website
2.1. De Gebruiker dient de website van Sportzapper te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de geldende wet- en regelgeving.
2.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de website op enigerlei wijze te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

3. Informatievoorziening 3.1. Sportzapper spant zich in om de informatie op de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 3.2. Sportzapper is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de informatie op de website.

4. Vergelijkingen en aanbiedingen
4.1. De informatie op de website van Sportzapper, inclusief prijzen, specificaties en aanbiedingen, wordt ter vergelijking verstrekt en is afkomstig van externe bronnen.
4.2. Sportzapper is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, noch voor de beschikbaarheid of kwaliteit van de producten of diensten die worden vermeld.

5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's en logo's, berusten bij Sportzapper.
5.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportzapper gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Sportzapper is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie die daarop wordt verstrekt.
6.2. Sportzapper is niet verantwoordelijk voor de resultaten van de vergelijkingen die op de website worden uitgevoerd, noch voor eventuele beslissingen die de Gebruiker op basis daarvan neemt.

7. Wijzigingen en aanvullingen
7.1. Sportzapper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen.
7.2. De gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle overeenkomsten die na de datum van wijziging of aanvulling worden gesloten.

8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen tussen Sportzapper en de Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sportzapper gevestigd is.


Disclaimer

Voordat je onze diensten gebruikt, vragen we je om de onderstaande disclaimer zorgvuldig te lezen.

Informatievoorziening
De informatie op Sportzapper wordt verstrekt voor informatieve doeleinden en vormt geen juridisch, medisch of professioneel advies.

Externe Links
Onze website kan links bevatten naar externe websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze externe sites.

Wijzigingen en Beëindiging
Sportzapper behoudt zich het recht voor om de website en aangeboden diensten op elk moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk Recht:
Voor vragen over deze disclaimer kun je contact met ons opnemen via de verstrekte contactinformatie op onze website.

Aanvullende informatie
Sportzapper is een vergelijkingswebsite die producten en diensten van derden weergeeft voor informatieve doeleinden. Hoewel we ons best doen om de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we geen garanties bieden met betrekking tot de juistheid, actualiteit of geschiktheid van de verstrekte informatie.

Het gebruik van onze website en het vertrouwen op de verstrekte informatie is geheel voor eigen risico van de gebruiker. We raden gebruikers aan om zelfstandig onderzoek te doen en advies in te winnen voordat ze beslissingen nemen op basis van de informatie op onze website.

Door gebruik te maken van de diensten van Sportzapper, stemt de gebruiker ermee in om Sportzapper te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van onze website of de informatie die daarop wordt verstrekt.

Deze disclaimer vormt een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Sportzapper en is van toepassing op alle gebruikers van onze website.